ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคล้า
mdu26online.wewyn.com
ของดีเมืองบุ่งคล้า...จ้า!!!
อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ   มีธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเลือกเที่ยวชมได้  มีของดีประจำอำเภอจำนวนมาก  ดังคำขวัญต่าง ๆ ที่ว่า...  
"เมืองผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า หาดสีดาพัทยาอีสานสอง"  
"ลมทะเลอีสานพัดผ่านอำเภอบุ่งคล้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว"
 

"ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีจากต้นคล้า ถ้ำฝุ่นตระการตา หาดสีดาขาวสะอาด งามธรรมชาติภูวัว"
MORE

กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
                                                      ประวัติความเป็นมา
         ในอดีตการดำรงชีวิตและการทำงาน จำเป็นต้องมีภาชนะในการบรรจุข้าวเหนียว เพื่อความสะดวกและเก็บรักษาไว้ได้นาน แต่ก่อนนั้นเป็นการทำกระติบข้าวที่ทำมาจากไม้ไผ่ นำมำสานขึ้นรูปเป็นกระติบข้าว ต่อมามีการประยุกต์การทำกระติบข้าวโดยการนำต้นคล้า ที่มีมากในอำเภอบุ่งคล้า มำทำกระติบข้าว โดยมีคุณภาพที่ดีกว่ากระติบข้าวที่ทำมำจากไม้ไผ่ คือ เรื่องของความทนทานของอายุการใช้งาน , การเก็บรักษาความร้อนทำให้ข้าวอุ่นนาน ,การเกิดเชื้อราน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับไม้ไผ่ , ข้าวไม่ติดกระติบ ,ความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์มีความเป็นธรรมชาติ จึงได้มีการทำกระติบข้าวจากต้นคล้าจนถึงปัจจุบันกลุ่มจักสาน บ้านหนองเดิ่นเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง และรวบรวมกระติบคล้าที่ได้จากกลุ่มผลิตกระติบข้าวคล้า ของสมาชิกกลุ่ม กำหนดราคาในการจำหน่าย และประสานงานทางด้านการตลาด ประธานกลุ่มคนปัจจุบันคือ นางสกาวเดือน มีเหง้า  ปัจจุบันมีสมาชิก  25 คน และมีการเปิดรับสมาชิกเข้ามาเรื่อย ๆ   กลุ่มจักรสานบ้านหนองเดิ่นเหนือ  ได้ดำเนินงานกลุ่มจักรสานแบบครอบครัว มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความสมัครสมานสามัคคีปรองดอง ของคนในกลุ่ม จึงทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง และเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน จนถึงปัจจุบัน
                                                     อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
1.เก็บความร้อนของข้าวเหนียวที่บรรจุไว้ในกระติบข้าว ได้นาน และข้าวไม่ชื้นแฉะ
2.ไม่ขึ้นราได้ง่าย เมือเปรียบเทียบกับกระติบข้าวที่ผลิตจากวัสดุอื่น ๆ
3.ความสวยงาม คงทน ที่แตกต่างจากความเป็นธรรมชาติของต้นคล้า
                                                                   มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
1. การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP) 
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
3. สินค้ามาตรฐานสหกรณ์
 
                                                                                    - เปิดอ่านต่อ -
Previous Next
Designed by : FS 1  Chaiyong Thanaloon  and  SM 1 Supasit  Pokaisawan  Armed Forces Development Command / AFDC. (MDU.26) 
 
Copyright © 2018 Powered by wewyn. All rights reserved.